Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gokzelazkow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie https://www.gokzelazkow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano  z dostępnych narzędzi, z których wynika, że strona jest zgodna z wymaganiami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 - 07 - 09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 • zmiana rozmiaru czcionki,
 • zmianę czcionki,
 • zmianę kontrastu na stronie,
 • podkreślenie odnośników (linki),
 • wyczyszczenie plików cookies,
 • ukrycie animacji,
 • system nagłówków i tytułów,
 • zawijanie tekstu,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw dla użytkowników,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.o. Dyrektora pod adresem e - mail http://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się  także dzwoniąc pod numer telefonu 62 769 13 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itd. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

(https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie mieści się w pomieszczeniu przy Urzędzie Gminy.

Adres placówki: Żelazów 138, 62 - 817 Żelazków,

 • do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem
 • dostępny parking
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online