W piątek 25 września w miejscowości Dębe już po raz kolejny przyznano stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom z Gminy Żelazków, oraz po raz pierwszy na terenie Gminy rozdano nagrody i wyróżnienia za propagowanie kultury w powiecie kaliskim. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal wraz z Wójtem Gminy Żelazków Sylwiuszem Jakubowskim wręczyli 12 nagród finansowych oraz 8 honorowych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Krystyna Glapa. Po uroczystości wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego, swoimi możliwościami wokalnymi popisali się Julita Balcerzyk oraz Bartosz Dreczko. Młodzi artyści wykonali piosenki, którymi zdobyli I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu w Bułgarii w tym roku. Kolejnym punktem programu było wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Żelazków dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dyplomy, podziękowania dla rodziców oraz pamiątkowy button wręczali Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski, doradca wójta - Bogdan Muszyński oraz dyrektor szkoły w Dębem – Krystyna Glapa. Uroczystości zwieńczone zostały występem artystycznym Ukraińskiego Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy”, który prezentował układy taneczne, obejmujące różnorodne style tańca, poczynając od tańców ludowych z całego świata, kończąc na balecie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYDZIELONEGO TERENU, PRZYLEGŁEGO DO URZĘDU GMINY ŻELAZKÓW W CZASIE TRWANIA IMPREZY MASOWEJ W DNIU 30 SIERPNIA 2015 ROKU W GODZINACH OD  19.00 DO 23.00.

1. Wydzielony przyległy teren do Urzędu Gminy Żelazków służy do przeprowadzenia imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej w dniu 30 sierpnia 2015 roku w godzinach od 19.00 do 23.00. Wstęp na teren jest nieodpłatny.

2. Na obszarze wydzielonego terenu obowiązuje zakaz:

a)      zaśmiecania terenu,

b)      niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu

c)      niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń znajdujących się na jego terenie.

d)     palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,

e)      używania środków odurzających, oraz wszelkich używek

f)       przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,

g)      zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,

h)      wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

i) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów,

j)       handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,

k)      umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,

3. Korzystanie z terenu odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.

4. Korzystający nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z terenu innym użytkownikom.

5. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzenia w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń.

6. Cały wyznaczony teren jest dostępny dla korzystających, z wyłączeniem pomieszczeń służbowych organizatora.

7. Obowiązki administratora terenu pełni Urząd Gminy Żelazków.

8. Niniejszy regulamin terenu jest udostępniony na stronie internetowej

www.gokzelazkow.pl oraz w siedzibie organizatora.