REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYDZIELONEGO TERENU, PRZYLEGŁEGO DO URZĘDU GMINY ŻELAZKÓW W CZASIE TRWANIA IMPREZY MASOWEJ W DNIU 30 SIERPNIA 2015 ROKU W GODZINACH OD  19.00 DO 23.00.

1. Wydzielony przyległy teren do Urzędu Gminy Żelazków służy do przeprowadzenia imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej w dniu 30 sierpnia 2015 roku w godzinach od 19.00 do 23.00. Wstęp na teren jest nieodpłatny.

2. Na obszarze wydzielonego terenu obowiązuje zakaz:

a)      zaśmiecania terenu,

b)      niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu

c)      niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń znajdujących się na jego terenie.

d)     palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,

e)      używania środków odurzających, oraz wszelkich używek

f)       przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,

g)      zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,

h)      wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

i) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów,

j)       handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,

k)      umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,

3. Korzystanie z terenu odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.

4. Korzystający nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z terenu innym użytkownikom.

5. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzenia w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń.

6. Cały wyznaczony teren jest dostępny dla korzystających, z wyłączeniem pomieszczeń służbowych organizatora.

7. Obowiązki administratora terenu pełni Urząd Gminy Żelazków.

8. Niniejszy regulamin terenu jest udostępniony na stronie internetowej

www.gokzelazkow.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ

GMINY ŻELAZKÓW – 30.08.2015r.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym

pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących
w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory
umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

— „teren imprezy” wydzielony teren przylegający bezpośrednio do Urzędu Gminy w Żelazkowie;

— „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

§ 1

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

2.  Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie,
62-817 Żelazków138, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej w Gminie Żelazków w dniu 30.08.2015r, w godz. 19.00 — 23.00 odbywającej się na wydzielonym terenie przy Urzędzie Gminy w Żelazkowie.

3.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4.  Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

§ 2

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.

§ 3

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

— broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

— materiałów wybuchowych,

— wyrobów pirotechnicznych,

— materiałów pożarowo niebezpiecznych,

— napojów alkoholowych,

— środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

3. Dozwolone jest prowadzenie na terenie imprezy masowej handlu napojami alkoholowymi o zawartości do 3,5%, przez jednostki do tego uprawnione, posiadające odpowiednie zezwolenie. Działalność handlowa może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym, oznaczonym w planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do planu ochrony imprezy i oznaczony jako pkt 10 „GASTRONOMIA”.

4. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających,

— posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,  
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

— zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

— wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę
masową,

— wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania

się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

— wobec których został wydany zakaz zagraniczny,

— odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,
przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),

6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej i  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§ 4

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek
podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

— służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,

— powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi

oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,

— udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

— zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:

— scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi),
niedostępne dla publiczności,

5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:

— pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie            
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek 
pożaru,

— służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia
pierwszej pomocy medycznej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy

z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa,
itp. bez wcześniejszego  uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
do żadnej szczególnej rekompensaty.

§ 5

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:

— sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

— legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

— przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

— wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu),  a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia 
imprezy,

— stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 
technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub 
odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach
określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie

osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1099)

— ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

— w siedzibie organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie

— na stronie internetowej GOK Żelazków

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
oraz kodeksu cywilnego.

§ 7

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

ORGANIZATOR

Dobiegł końca plebiscyt na Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich 2015, organizowany przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego", "Ziemi Kaliskiej" oraz portal naszemiasto.pl. W plebiscycie wzięło udział 68 KGW z Województwa Wielkopolskiego, w tym 8 z powiatów kaliskiego i ostrowskiego. Z obu powiatów największą liczbę głosów- 350 uzyskało KGW ze Zborowa w gminie Żelazków. W skali Województwa Wielkopolskiego zajęło 8 pozycję.

KGW w Zborowie zostało utworzone w 1963 roku. Początkowo działało przy Kółku Rolniczym w Zborowie. Pierwszą przewodniczącą była pani Marianna Wałęsiak, następnie zastąpiła ją pani Krystyna Prętczyńska, a od 1988 roku do dziś funkcję tę pełni pani Anna Piorun. Koło zajmuje się przede wszystkim działalnością kulinarną. Bierze udział w wielu wystawach i imprezach promując kuchnię regionalną. Za swe kulinarne osiągnięcia członkinie koła otrzymały wiele nagród, wyróżnień i podziękowań m. in: podczas Regionalnych Spotkań z Żywnością Tradycyjną i Ekologiczną- "Na Pograniczu Kultury", "Swojskie klimaty podkaliskiej chaty", "Tradycyjne ciasta i wypieki", "Wpływ kultury kulinarnej innych narodów na kulturę Wielkopolski". KGW ze Zborowa chętnie pomaga także w organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych na terenie gminy Żelazków m. in: Dożynek, "Pyrczoka", "Dnia Kobiet", "Dnia Matki" itp. W 2013 r. podczas Powiatowej Inauguracji Roku Kulturalnego członkinie koła zostały nagrodzone za działalność na rzecz upowszechniania kultury i tradycji polskiej wsi.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!