OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W Gminnym Ośrodku Kultury w Żelazkowie

Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika imprezy zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

 • Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie,
 • Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie, Żelazków 138 62-817 Żelazków, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych,
 • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku w sposób opisany w pkt 2, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia,
 • Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych tj. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie (adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail itp.) będą jednak przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie w celach marketingowych, przeprowadzenia warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żelazkowie a uczestnikiem;
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
 1. Uczestnik ma prawo zażądać od Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia w określonych przypadkach, lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z tym, że za wszelkie kolejne kopie Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 5. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.
 6. Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

                                                                            Administrator Danych Osobowych

                                                                           Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŻELAZKOWIE

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie przetwarza moje dane osobowe?

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie przetwarza Państwa dane, aby prowadzić politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

3.Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi oraz zgodami na publikację wizerunku.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie. Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żelazkowie bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. W jakim celu Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie w celu:

    1. podjęcia działań związanych z organizacją imprez kulturalnych,

    2. w pozostałych celach związanych z prowadzona działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych                ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury,

    3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

    4. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody,

    5. w celu realizacji zadania publikacji pozytywnego wizerunku gminy.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarza Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie?

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie przetwarza dane związane z:

    1. identyfikacją tożsamości Klienta,

    2. dane kontaktowe,

    3. dane adresowe,

    4.dane wizualne ( monitoring dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych),

    5. dane publikacji wizerunku gminy.

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

    1. instytucje upoważnione na mocy prawa,

    2. podmioty, którym Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Gminnym  Ośrodku Kultury w celu wypełnienia obowiązku prawnego ( wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Gminnym Ośrodku Kultury w Żelazkowie, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

    1) dostępu do treści swoich danych ( art. 15 RODO),

    2) do sprostowania danych (art.16 RODO)

    3) do usunięcia danych (art. 17 RODO)

    4) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

    5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

    6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

    7) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania 

       ( art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż  przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 6

14. Skąd Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze oraz zgłoszenia, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Gminny Ośrodek Kultury ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15.Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowaniu.