Gminny Ośrodek Kultury – o nas

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie został utworzony w 2002 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/204/2001. Z dniem 1 lipca 2002 roku Zarząd Gminy Żelazków powołał Lucynę Kaźmierczak na stanowisko dyrektora GOK-u.

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Gminy Żelazków. Statut określa strukturę, cele i zadania Ośrodka.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z jednostkami z terenu gminy: radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich, placówkami oświatowymi, Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Orkiestrą Dętą. 

.